Vedtægter

 

Forside

Vedtægter

Referater

Links

Cigarens opbygning

Ryg med stil

Stemnings Billeder

§ 1
Navn & Hjemsted

Klubbens navn er CoCi-Club, og har hjemsted på Sjælland. 

§ 2 
Formål

Formålet med CoCi-Club er, som navnet udtrykker det, at udbrede det c o z y, der svæver omkring cognac og cigar samt at få en dybere indsigt i disse pragtfulde nydelsesmidler. Hver samling afholdes med en god middag, der skal forenes med cognac og cigar.

§ 3 
Optagelsesbetingelser

For at blive medlem af klubben, er det indlysende, at interessen samt nydelsen ved cognac og cigar skal være der. Nye kandidater kan til enhver tid indstilles af eksisterende medlemmer af CoCi-Club. Kandidatens navn samt begrundelse for optagelse forelægges klubbens medlemmer, 

og såfremt kandidaten vurderes værende egnet, kan denne inviteres med til først kommende samling. CoCi-Club kan max optage 12 medlemmer, og alle nye medlemmers optagelse besluttes ved konsensus. 

§ 4 
Indmeldelsesgebyr, kontingent, afholdelse og referatskrivning

Det koster kr. 250 at blive medlem i klubben. 

Der skal månedsvis forudbetales kontingent af beløb stort kr. 175 pr. 1. maj 2013. 

Herudover skal nye medlemmer indbetale et beløb svarende til foreningens formue delt med antallet af de eksisterende medlemmer. Alle indbetalinger foregår via klubbens bankkonto. Kontingentet skal indbetales senest d. 5. i hver måned.

Klubben afholder 4 årlige samlinger. Samlingerne finder sted i ugerne 12, 24, 36 og 46, hver gang om fredagen. 

Der er mødepligt til disse samlinger. Budgettet for samlingerne i ugerne 24, 36 og 46 udgør kr. 450 pr medlem (dvs. kr. 3600 ved 8 medlemmer). Samlingen i uge 12 har et budget på kr. 6000. 

Alle overskridelser af budgettet skal godkendes af bestyrelsen

En af de årlige samlinger kan afholdes ”ude i byen”. Dette besluttes ved samlingen i uge 36. På samme møde besluttes ved simpelt flertal (håndsoprækning) om der må ske en budgetoverskridelse for dette arrangement ved at tage penge ud af klubbens beholdning. 

Afbud skal meldes det afholdende medlem senest 1 uge før samlingen.

 Udgifter til afholdelse af samlingerne tages af klubbens likvide beholdning, dvs. af de indbetalte penge. 

Afholdelse går på skift medlemmerne imellem, og det er det afholdende medlem der er ansvarlig for indkaldelse, som skal ske senest 2 uger inden afholdelse. 

Alle medlemmer skal være præsentabelt påklædt, det vil sige iklædt skjorte og slips.
I forbindelse med alle samlinger skrives der referat, med hvilken vin, cognac, mad osv. aftenen bød på. 

Referatskrivningen går på skift mellem klubbens medlemmer, således at det altid er næste samlings vært, der skriver aftenens noter. 
Referatet skal være alle klubbens medlemmer i hænde senest kl. 24.00 på niende-dagen efter samlingen. 

§ 5 
Klubbens styre & udvalg

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Denne vælges på årets general forsamling, med en formand, en næstformand samt en kasserer. Klubben vælger også på generalforsamlingen en Humidor Manager, som har ansvar for vedligeholdelse af klubbens humidor, og en Webmaster som har ansvar for at klubbens hjemmeside altid er opdateret med referater samt en oversigt og score over hvordan de nydte cigarer og cognacer har bemærket sig i medlemmernes smag. 

Alle klubbens tillidsvalgte er på valg hvert år og vælges ved simpel håndsoprækning af de tilstedeværende medlemmer. 

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes på den første samling efter nytår. Her vil årsberetningen fra formanden blive forelagt, ligesom kassereren vil informere om klubbens økonomiske situation.

Klubbens bankkonto oprettes med 3 tegningsberettiget og min. 2 underskrifter for udbetalinger. Alle udbetalinger af klubben skal dokumenteres af udgiftsbilag, underskrevet af min. 2 fra bestyrelsen.

Det påhviler næstformanden at indkalde og udsende dagsorden til den årlige generalforsamling.

Alle mandlige medlemmer i klubben har stemmeret.
Øvrige tiltag til klubben, såsom eksterne smagninger, foredrag og lignende, kan naturligvis til en hver tid tages op. Tilskud eller betaling til eksterne smagninger, foredrag m.m. besluttes af bestyrelsen, som udgangspunkt skal over 50% af foreningens medlemmer deltage i et arrangement for at der kan ydes tilskud.

§ 6 
Generalforsamling

 Første samling efter nytår er klubbens generalforsamling. 
Der vil til denne samling være følgende dagsorden:
• Årsberetning 
• Økonomi 
• Valg af bestyrelse, Humidor Manager og Webmaster 
• Medlemsantal 
• Evt. 
Forslag til ændringer af vedtægter samt øvrige punkter til dagsorden, skal foreligge bestyrelsen senest 1 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

I tillæg til den ordinære smagning på generalforsamlingen drikkes og ryges evt. overskydende Cognac og Cigar fra de forrige samlinger (Cognac medbringes dog kun, hvis der er mindst ½ flaske tilbage). Det er de øvrige medlemmernes pligt at oplyse det medlem, som afholder generalforsamlingen, om der medbringes noget af ovenstående. 

Dette gøres senest 2 uger før af hensyn til indkøb. Ovenstående betyder, at hvis et medlem har lyst til at ryge eller drikke mere end det, som bliver serveret på samlingen, skal det selv medbringes. Ændring i forhold til den ordinære smagning på generalforsamlingen, besluttes på et af de førrige møder ved simpel flertal.

§ 7
Udstyr

Klubben råder over en humidor til opbevaring af overskydende cigarer fra tidligere samlinger. Ansvar for vedligeholdelse af klubbens humidor påhviler det medlem, som på Generalforsamlingen vælges til Humidor Manager. 

Klubben råder også over cognac glas, som medbringes til næste samling af det medlem, der sidst har afholdt en Coci-aften.

§ 8
Eksklusion, sanktioner, udmeldelse og opløsning

Et medlem kan til enhver tid indstille et andet medlem til udelukkelse, hvis det ikke finder medlemmet tilstrækkeligt interesseret i klubbens formål. Dette skal ske til bestyrelsen, som på førstkommende samling tager dette op til afstemning ved håndsoprækning. Et ekskluderet medlem vil ikke få indmeldelsesgebyr samt kontingenter tilbage. 

Er referatet ikke udsendt rettidigt, jf. § 4, er sanktionen en bøde på kr. 500. For hver søndag, som referatet yderlige bliver forsinket, øges bøden med kr. 500. Bøden skal være indbetalt til foreningens kasserer inden næste samling, og det pålægges bestyrelsen føre kontrol hermed. 

Som nævnt i § 7 skal klubbens glas medbringes af det medlem, der sidst afholdt samling. Huskes de ikke, vil det udløse en bøde på kr. 500. Bøden skal være indbetalt til foreningens kasserer inden næste samling, og det pålægges bestyrelsen føre kontrol hermed.

Overtrædelse af klubbens øvrige vedtægter, det være sig ”dress code”, for sent fremmøde eller lign, afregner det overtrædende medlem med næstkommende vært, om der medbringes en 1/1 flaske portvin eller en god cigar til klubbens humidor i prisniveauet kr. 100,- 

Ethvert medlem kan til enhver tid forlade klubben efter eget ønske.
Alle indbetalinger tilfalder dog klubben.
Opløsning af CoCi-Club kan alene ske, hvis 75 % af klubbens medlemmer melder sig ud. Navnet CoCi-Club vil herefter tilhøre klubbens grundlæggere Brian Rasmussen & Søren Kaiholm.
Klubben hæfter ene og alene med sin formue. 


Således vedtaget på generalforsamling d. 22 marts 2013

Brian Vesterager